Dip slideDIP-SLIDE

Denumire
produs
Cumpara
CETRIMIDE AGAR + NEUTRALIZATOR / ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZATOR (PSEUDOMODAN / DROJDII)
PCA+TTC+ NEUTRALIZING / V.R.B.G AGAR + NEUTRALIZING (BACTERII TOTALE/ENTEROBACTERII)
PCA+TTC+NEUTRALIZATOR / PCA+TTC+NEUTRALIZATOR (BACTERII TOTALE / BACTERII TOTALE)
PCA+TTC+NEUTRALIZATOR / V.R.B.L.AGAR + NEUTRALIZATOR (BACTERII TOTALE / COLIFORMI)
PCA+TTC+NEUTRALIZI8NG / ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZATOR (BACTERII TOTALE/DROJDII)
PCA+TTC+NEUTRALIZING / VOGEL JOHNSON AGAR (BACTERII TOTALE / STAFILOCOCI)
URITEST (Mac Conkey Agar / Cetrimide Agar / Cled Andrade Agar)
URITEST / 2 (Cled Agar / Mac Conkey Agar)
URITEST / C (Mac Conkey Mug Agar / Cetrimide Agar / Cled Andrade Agar)
URITEST / EF (Mac Conkey Agar / Bile Esculin Agar / Cled Agar)
URITEST / M (Mac Conkey Agar / Malt Selective Agar / Cled Andrade Agar)
URITEST / MALTO (Mac Conkey Agar / Malt Agar / Cled Agar)
URITEST / N (Mac Conkey Agar / Cetrimide Agar / Cled Agar)
URITEST EC (Mac Conkey Agar / E.Coli Agar / Cled Agar)
URITEST PENTA (Cled Agar / Mac Conkey Agar / Cetrimide Agar / Malt Agar / Bile Esculin Agar)
V.R.B.G.AGAR + NEUTRALIZATOR / BILE ESCULIN AGAR + NEUTRALIZATOR (ENTEROBACTERII / STREPTOCOCI DIN FECALE)