Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlu proiect: „Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”
Cod SMIS proiect: 126910
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Avizat Manager proiect

Metodologia de înscriere și selecţie a grupului ţintă

in cadrul proiectului

„Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”

POCU/449/4/16/126910

-versiunea 1, octombrie 2019

I. INFORMAȚII GENERALE. 

SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL,in calitate de beneficiar, impreuna cu Partener 1 -Asociatia S.T.E.P. Romania (Sport,Turism,Ecologie pentru Romania), au demarat, in data de 20.09.2019 implementarea proiectului „Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!” cod proiectPOCU/449/4/16/126910, perioada de implementare fiind de 36 de luni.

Prezenta metodologie este realizată pentru procedura de înscriere și de selecție a grupului țintă (GT), reprezentand 140 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia (judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași), Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Nord Est (judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Cele 140 de persoane vor beneficia de dezvoltarea competentelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC prin organizarea de programe de formare antreprenor in economia sociala COD COR 112032 si TIC, autorizate ANC, vor beneficia de actiuni de promovarea antreprenoriatului social ca alternativa viabila de incluziune sociala si combatere a saraciei,promovarea economiei sociale prin organizarea de evenimente de informare/constientizare, asigurarea oportunitatii infiintarii unui numar de 21 de intreprinderi sociale/de insertie subventionate in cadrul proiectului,crearea a minimum 105 noi locuri de munca, facilitarea ocuparii pentru persoane defavorizate (someri de lunga durata, dizabili, varstnici etc), asigurarea suportului necesar infiintarii si dezvoltarii afacerilor pentru 21 persoane prin servicii suport de consiliere dupa aprobarea planurilor de afaceri, facilitarea crearii si consolidarii de parteneriate la nivel local, in vederea colaborarii si sprijinului reciproc facilitand schimbul de idei de inovare sociala prin HUB-uri, participare activa la rezolvarea problemelor sociale prin responsabilizarea comunitatii locale, asigurandu-se astfel o contributie directa la dezvoltarea si consolidarea comunitatilor locale,componenta importanta in asigurarea dezvoltarii regionale si reducerii disparitatilor sociale,cresterii nivelului de trai, reducerii saraciei si excluziunii sociale.

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minimum 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia

 

Proiectul vizeaza incluziunea sociala si combaterea saraciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii si consolidarea capacitatii de functionare sustenabila a minim 21 de Intreprinderi sociale/ de insertie in regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia, in baza subventionarii a 21 planuri de afaceri dintre care minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minimum 3 (14%) vor propune masuri ce vor promova concret nediscriminarea.

Proiectul asigura integrarea in intreprinderile sociale si faciliteaza accesul la ocuparea fortei de munca pentru minimum 105 persoane prin infiintarea de minimum 21 intreprinderi sociale/ de insertie prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor persoanelor care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane varstnice,someri, persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati etc. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriat social si a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, minimum 50% din grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenor in economia sociala si TIC vor fi FEMEI.

 

CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVULUI SPECIFIC AL POCU 2014-2020 privind ANTREPRENORIATUL:

 

Prin obiectivul general,proiectul raspunde obiectivelor vizate de Romania prin POCU,respectiv valorizarea capitalului uman ca resursa esentiala in dezvoltarea sustenabila in viitor,pentru o crestere inteligenta,durabila si favorabila incluziunii,ealizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale,prin abordarea ANTREPRENORIATULUI SOCIAL,inclusiv OCUPARII PE CONT PROPRIU ca mijloc de promovare a competitivitatii si de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca.

Proiectul urmareste facilitarea accesului la ocupare si incluziune sociala pentru 105 persoane prin infiintarea a 21 noi intreprinderi sociale/ de insertie,corespunzand astfel Axei prioritare 4

„Incluziunea sociala si combaterea saraciei” participa la atingerea Prioritatii de investitii 9v: „Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca” si contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 4.16: „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto sustenabila”.

 

Prin masurile sale de interventie, proiectul genereaza:

1_Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor sociale prin acordarea de sprijin pentru infiintarea si consolidarea capacitatii pentru minim 21 noi intreprinderi sociale/ de insertie;

2_Dezvoltarea servicilor locale si crearea de minim 105 noi locuri de munca, facilitand incluziunea sociala si combaterea saraciei prin:

- instruire/formare antreprenor in economia sociala pentru dezvoltarea abilitatilor privind infiintarea si dezvoltarea unei intreprinderi sociale/ de insertie pentru 140 persoane din care 50% femei;

- realizarea unui plan de afaceri adaptat cerintelor domeniului economiei sociale;

- implementarea, monitorizarea/gestionarea/dezvoltarea intreprinderii sociale/de insertie si crearea de minim 105 noi locuri de munca (minim 2 in functie de ajutorul de minimis solicitat), nu mai tarziu de 3 luni de la semnarea contractului de subventie

-dezvoltarea competentelor informatice pentru 140 persoane din care 50% femei;

Proiectul promoveaza un model de incluziune sociala si combatere a saraciei bazat pe cunostere, sanse egale, inovare sociala si nediscriminare, model care contribuie in acelasi timp atat la dezvoltarea capitalului uman, cat si la dezvoltarea economiei sociale ca pilon esential al modelului social european in concordanta cu prioritatile POCU.

Proiectul propune un model inovator integrat de formare profesionala (pentru 140 persoane),sprijin financiar,consiliere in dezvoltarea afacerii(pentru 21 persoane)si promoveaza un cadru de dezvoltare a economiei sociale bazat pe:cunostere,egalitate de sanse,inovare sociala, TIC si dezvoltare durabila.

Activitatile proiectului contribuie la respectarea conditiilor asumate de Romania prin strategiile de dezvoltare prin:

 • dezvoltare locala sustenabila si crearea unei economii incluzive prin integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile,
 • stimularea economiei sociale si a antreprenoriatului social
 • crearea de oportunitati de participare sociala pentru adultii in varsta
 • accesul la munca a persoanelor cu dizabilitati prin integrarea lor in intreprinderile sociale, ca structuri de tranzitie la economia de piata - crearea retelei de Hub-uri pentru sprijin, cooperare, responsabilizare sociala, stabilirea de parteneriate si diseminarea de bune practici si informatii despre economia sociala-imbunatatirea vizibilitatii sconomiei sociale prin elaborarea analizei locale si regionale.

 

Complementaritatea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului a fost gandita sa sprijine indeplinirea indicatorilor de program stabiliti de POCU pentru obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto sustenabila” respectiv indicatorii 4S61, 4S62 si 4S63, dar si implementarea altor documente strategice nationale si europene care vizeaza Incluziunea sociala si reducerea saraciei, cresterea ocuparii fortei de munca, imbatranirea activa si incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, care asigura folosirea optima a resurselor umane si materiale existente pe plan local in Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia. Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

 • promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (prin crearea a 105 locuri de munca); Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, activitatile ce urmeaza a fi implementate sunt un raspuns la nevoile reale constatate in regiunea de implementare.

 

CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVULUI AP4 „INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI”

 

Proiectul dezvolta masuri de interventii care vizeaza infiintarea si consolidarea a minim 21 de intreprinderi sociale/ de insertie ca sursa de locuri de munca, in special pentru persoanele care au dificultati in obtinerea lor:

1. crearea a minim 105 noi locuri de munca ca urmare a infiintarii celor 21 de noi intreprinderi sociale/ de insertie;

2. cresterea accesului la locuri de munca pentru 105 persoane din categorii defavorizate (varstnici, persoane cu dizabilitati, someri etc) cu sanse mici de angajare;

3. cresterea capacitatii de a furniza servicii sociale, de educatie, sanatate etc, corespunzatoare potentialului local/regional prin infiintare de 21 noi intreprinderi sociale/ de insertie ce vor propune masuri ce vor sprijini tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovarea sociala, egalitatea de sanse si non discriminarea, utilizarea si calitatea TIC;

4. promovarea si sustinerea economiei sociale prin actiuni de constientizare a formelor sale specifice;

5. cresterea accesului egal la invatare si dezvoltare a competentelor.

 

CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE OT9, PI9v, OS4.16: Proiectul vizeaza consolidarea capacitatii pentru minim 21 de intreprinderi de economie sociala de a functiona intr-o maniera sustenabila, contribuind prin activitatile sale la promovarea antreprenoriatului social si a integgrarii vocationale in intreprinderile sociale pentru minim 105 persoane, contribuind la facilitarea accesului in economia sociala sisolidara a persoanelor cu dizabilitati, varstnici si alte categorii discriminate.

Pentru infiintarea intreprinderilor sociale, viitorii antreprenori sociali vor beneficia de sprijin financiar in valoare de maxim 100.000 euro,acordat pe baza unui plan de afaceri aprobat.

Pentru cresterea ratei de supravietuire si sustinerea dezvoltarii durabile a intreprinderilor sociale create, antreprenorii in economia sociala vor beneficia de servicii suport de consiliere, formare profesionala ca antreprenor in economia sociala, TIC, precum si actiuni care sa ii familiarizeze cu domeniul economiei sociale, in cadrul retelei de Hub-uri-centre de inovare sociala.

 

EFECTELE POZITIVE PE TERMEN LUNG:

Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:

 • dezvoltarea economiei sociale la nivelul Regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia;
 • Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare pentru persoane cu dizabilitati, varstnici, alte grupuri vulnerabile prin crearea a 105 noi locuri de munca in cele 21 de intreprinderi sociale/ de insertie nou create;
 • Dezvoltare locala si regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.
 • Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera pe termen lung dezvoltare durabila locala pentru 140 persoane din Regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia
 • consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea pentru rezolvarea problemelor comunitatii, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.

 

De asemenea, proiectul contribuie la atingerea angajamentelor asumate de Romania in diferitele documente programatice nationale sau europene, cum ar fi:

 • Strategia Europa 2020;
 • Acordul de Parteneriat 2014-2020;
 • Recomandarile specifice de tara 2014;
 • Programul National de Reforma 2018;
 • Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015-2020
 • Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015 – 2020
 • Strategia Nationala pentru incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020
 • Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

1. Obiectivul specific 1(OS_1):Promovarea economiei sociale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului social,ca alternativa viabila de facilitare a accesului la ocupare pentru categorii vulnerabile, la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia, L1-L36.

OS_1 va fi atins prin organizarea de activitati de informare/constientizare/promovare a antreprenoriatului social prin mijloace adecvate GT, infiintare retea Hub-uri-centre de inovare sociala, responsabilizarea comunitatii, stabilire parteneriate, elaborare analize ale economiei sociale, manual de bune practici.

Se vor organiza 8 evenimente de informare, cate 2 in fiecare regiune de dezvoltare. Va fi-creata 1 pagina pe FACEBOOK; 1 pagina de SITE pt diseminarea inf privind proiectul

Vor fi organizate conferinte proiect (lansare/inchidere).Va fi infiintata o retea de Hub-uri -centre de inovare sociala pt promovarea responsabilizarii comunitatii prin comitete consultative, vor fi organizate evenimente lunare de informare si distribuite buletine de informare online, vor fi stabilite parteneriate, elaborate analize ale economiei sociale la nivel regional si pentru cele 4 regiuni, manual de bune practici pentru economia sociala si un raport de integrare al rezultatelor proiectului in strategia organizatiei pt P1 OS_1 va fi atins prin implementarea AI.1 AIII.1, A4.1, determinand obtinerea rezultatelor R3, R4, R18, R19, R20 si contribuind la realizarea:OT9, PI9v, OS4.16 din AP4-POCU la indicatorii de rezultat 4S61, 4S62 si de realizare 4S63. OS_1 contribuie la atingerea temelor secundare 01,02,03,a temelor orizontale „Egalitatea de sanse si nediscriminarea”, “Dezvoltarea durabila” si „Utilizarea TIC”

 

2. Obiectivul specific 2(OS_2):Dezvoltarea competentelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC pentru 140 participanti din Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia prin organizarea de programe de formare antreprenor in economia sociala COD COR 112032 si TIC, autorizate ANC,L3 –L9 de proiect.

Se vor desfasura programe de formare antreprenor in economia sociala si TIC autorizate ANC,cu o durata de 40 ore,vizand dezvoltarea competentelor informatice si de antreprenor in economia sociala pentru 140 persoane,din toate cele 4 regiuni de dezvoltare ,din care 50% femei,inclusiv persoane ce fac parte din categorii defavorizate.Se va asigura egalitatea de sanse si nediscriminarea in selectia GT,in baza metodologiei descrise in AI.1.

Se va asigura dezvoltarea competentelor informatice si de antreprenor in economia sociala,a abilitatilor si cunostintelor necesare initierii si dezvoltarii unei intreprinderi sociale/ de insertie, acceptarea antreprenoriatului social ca alternativa viabila de facilitare a ocuparii si incluziunii sociale pt categorii defavorizate (varstnici, persoane cu dizabilitati etc),cresterea gradului participarii la invatare pe tot parcursul vietii,reducerea discriminarii,asigurarea egalitatii de sanse, utilizarii TIC.

OS_2 va fi atins prin implementarea sub/activitatilor AI.2, AI.3, si determina obtinerea rezultatelor R6, R7, R8, R9, R10, contribuind la realizarea:OT9,PI9v,OS4.16 din AP4-POCU si la indicatorii de rezultat 4S61, 4S62 si de realizare 4S63.OS_2 contribuie la atingerea temelor secundare 01,02,03,a temelor orizontale „Egalitatea de sanse si nediscriminarea”, “Dezvoltarea durabila” si „Utilizarea TIC”.

 

3. Obiectivul specific 3(OS_3): Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 21 de noi intreprinderi sociale/ intreprinderi de insertie din Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia,L10-L36;

munca,prin:

A_selectia unui minim de 21 PA vizate a fi sprijinite prin ajutor de minimis(metodologie selectie planuri de afaceri/ selectiaplanurilor de afaceri);

B_furnizarea de servicii personalizate de consiliere pentru 21 persoane cu PA selectate;

C_infiintarea/functionarea/dezvoltarea a 21 intreprinderi pe baza planurilor de afaceri si a subventiilor acordate;

D_angajarea, in maxim 3 luni de la semnarea ctr de subventie, a minim 105 persoane pt cele 21 intreprinderi infiintate;

D_obtinerea a 21 de atestate de intreprindere sociala in maxim 4 luni de la semnarea ctr de subventie;

E_monitorizarea functionarii si a dezvoltarii IS/ de insertie subventionate.

Prin acest obiectiv se va asigura consolidarea capacitatii IS de a functiona intr-o maniera sustenabila in cele 4 regiuni de dezvoltare.

OS3 va fi atins prin implementarea activitatilor AI.4, AII.1, AII.2 determina obtinerea rezultatelor R11, R12, R13, R14, R15, R16,R17contribuie la realizarea: OT9, PI9v, OS4.16din AP4-POCU si la indicatorii rezultat 4S61, 4S62 si de realizare 4S63.OS_3 contribuie la atingerea temelor secundare 01,02 si 03,a principiilor orizontale„Egalitatea de sanse si nediscriminarea”, “Dezvoltarea durabila” si „Utilizarea TIC”.

Grupul tinta al proiectului va fi constituit din:

140 persoane fizice din care 50% femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele urbane/rurale in Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia.

Grupul tinta este corelat cu natura si complexitatea activitatilor propuse, ce vizeaza ca elemente principale dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC pentru 140 de persoane,promovarea antreprenoriatului social ca alternativa viabila de incluziune sociala si combatere a saraciei,promovarea economiei sociale prin organizarea de evenimente de informare/constientizare, asigurarea oportunitatii infiintarii unui numar de 21 de intreprinderi sociale/de insertie subventionate in cadrul proiectului,crearea a minim 105 noi locuri de munca, facilitarea ocuparii pentru persoane defavorizate (someri de lunga durata, dizabili, varstnici etc)asigurarea suportului necesar infiintarii si dezvoltarii afacerilor pentru 21 persoane prin servicii suport de consiliere dupa aprobarea planurilor de afaceri, facilitarea crearii si consolidarii de parteneriate la nivel local, in vederea colaborarii si sprijinului reciproc facilitand schimbul de idei de inovare sociala prin HUB-uri, participare activa la rezolvarea problemelor sociale prin responsabilizarea comunitatii locale, asigurandu-se astfel o contributie directa la dezvoltarea si consolidarea comunitatilor locale,componenta importanta in asigurarea dezvoltarii regionale si reducerii disparitatilor sociale,cresterii nivelului de trai, reducerii saraciei si excluziunii sociale.

 

NEVOILE GRUPULUI TINTA

Pornind de la specificitatile regiunilor de dezvoltare vizate in corelatie cu datele obtinute ca urmare a realizarii analizei de nevoi a grupului tinta vizat la nivelul regiunilor Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia, la nivelul grupului tinta s-au identificat urmatoarele nevoi:

- Numarul redus de intreprinderi sociale (54 din total 114 la nivel national) este determinat in primul rand de o promovare insuficienta a economiei sociale ca alterativa viabila de incluziune sociala si combatere a saraciei, lipsa unor servicii suport de sustinere a initiativelor de antreprenoriat social;

- Nevoi financiare - Lipsa resurselor financiare necesare demararii unei afaceri ce sunt determinate de veniturile reduse ale populatiei ocupate si de rata mica a ocuparii in 2017(Nord Est pe ultimul loc cu 56,4%, Sud Muntenia 59,5%, Sud Vest Oltenia cu 62,3% si Sud Est cu 62,4%);

- Alaturi de lipsa resurselor financiare, teama de esec este o alta cauza principala ce determina grupul tinta sa nu infiinteze o intreprindere sociala, teama ce este determinata de informatii si cunostinte reduse din sfera antreprenoriatului social;

- Grad foarte scazut de pregatire antreprenoriala este cauza principala a reticentei initierii de afaceri, gradul de participare la cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriala fiind deasemenea, foarte scazut;

- Nevoia de suport generata de dezvoltarea redusa a abilitatilor personale necesare unui antreprenor social de succes;

- Nevoia de locuri de munca, in special pentru categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati, varstnici, someri pe termen lung etc) este justificata prin rata mica a ocuparii, gradul de saracie, un grad redus de insertie profesionala a locuitorilor pe piata muncii,

- Decalajul marcant intre pregatirea oferita de scoala si cerintele pietei actuale genereaza nevoia de interventii in sfera formarii profesionale continue pe parcursul vietii,in directia dezvoltarii abilitatilor necesare corelate cu nevoile actuale ale pietei.

Proiectul se adreseaza in mod direct nevoilor identificate la nivelul grupului tinta,urmarind ca,prin activitatile propuse, sa se asigure promovarea economiei sociale ca alternativa viabila pentru incluziunea sociala si combaterea saraciei,prin organizarea evenimentelor de promovare ale activitatilor proiectului, precum si evenimentele lunare de informare din cadrul HUB-urilor. De asemenea, proiectul raspunde nevoii de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale si informatice teoretice si practice asigurand accesul si participarea la formare ca antreprenor in economia sociala si TIC a unui numar de 140 de persoane precum si participarea la concursul de idei de afaceri fara discriminare,inclusiv pt categorii vulnerabile (someri, romi, persoane ce locuiesc in mediul rural, persoane cu dizabilitati, varstnici etc). Prinsubventionarea infiintarii a 21 de noi intreprinderi sociale ce vor crea minim 105 de noi locuri de munca, proiectul raspunzand atat nevoilor financiare pentru infiintarea de intreprinderi cat si nevoii de creare de noi locuri de munca in vederea asigurarii accesului pe piata muncii si maririi ratei ocuparii, pentru reducerea saraciei si incluziune sociala. Ca raspuns la nevoia de sustinere/suport in demersurile antreprenoriale, se vor acorda servicii de consiliere celor 21 antreprenori in economia sociala, ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea subventionarii, iar pentru rezolvarea problemelor sociale pe plan local va fi implementat elementul de inovare prin responsabilizarea comunitatii.

A.        Lansarea înscrierilor in proiect

Anunţarea proiectului “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!” cod proiectPOCU/449/4/16/126910, a obiectivelor acestuia, a perioadei in care se deruleaza şi a criteriilor de inscriere si selecţie a persoanelor care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale se face astfel :

a)        se posteaza un anunt pe sectiunea de site a proiectului, precum si pe pagina de facebook aferenta proiectului care va cuprinde: denumire proiect, perioada de implementare, obiectivele proiectului, activitatile propuse, conditiile care trebui indeplinite de fiecare persoana care doreste sa se inscrie in proiect, criteriile de selectie. 

Campania online va promova nediscriminarea, egalitatea de sanse si tratamentul egal,va incuraja femeile si grupurile defavorizate(persoane cu dizabilitati, varstnici, someri, femei, etc.) sa participe la activitatile proiectului, asigurand astfel cresterea gradului de dezvoltare personala,de constientizare a beneficiilor participarii la formare pe tot parcursul vietii, de promovare a antreprenoriatului social ca alternativa viabila de facilitare a ocuparii si incluziune sociala pentru categoriile defavorizate.Avand in vedere modul de desfasurare a campaniei (online) prin aceasta se contribuie si la atingerea temelor secundare 01.Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (prin contributia la minimizarea resurselor utilizate).

De asemenea, prin intermediul subactivitatii I.1 proiectul respecta Principiile orizontale: „Egalitatea de sanse si tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati)” precum si „Dezvoltarea durabila” si „Utilizarea TIC”.

b)        Se vor afisa anunturile de inscriere si selectie a Grupului Tinta la sediul Beneficiarului si al Partenerului din proiect si se vor organiza intalniri cu posibilii membri ai grupului tinta in vederea informarii acestora despre activitatile si obiectivele proiectului, oportunitatile pe care le ofera, promovarea beneficiilor participarii la proiect,conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile proiectului, metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de participarea in cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia.

c)         Se vor organiza 8 evenimente de informare, cate doua in fiecare regiune de dezvoltare. Acestea vor viza informarea si constientizarea potentialilor membrii ai grupului tinta, din judetele regiunilor implicate in proiect, cu privire la activitatile si obiectivele proiectului, oportunitatile pe care le ofera, promovarea beneficiilor participarii la proiect,conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile proiectului, metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de participarea in cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia, adaptat specificitatilor fiecarei categorii de grup tinta. In cadrul fiecarui eveniment vor fi realizate materiale de informare constand intr-un roll-up, afise, pliant informativcu privire la criteriile de selectie ale grupului tinta. Evenimentele vor fi promovate in mass-media online pentru a asigura transparenta si vizibilitatea activitatilor derulate in cadrul proiectului, La fiecare eveniment va fi oferit catering pentru persoanele participante si va fi distribuit cate un comunicat de presa referitor la derularea evenimentului.

Înscrierea persoanelor în grupul țintă al proiectului “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”  POCU/449/4/16/126910, se va face pe criteriul „primul venit, primul servit” în limita numărului de locuri impuse de proiect, avand prioritate persoanele de sex feminine, persoanele cu dizabilitati, persoanele varstnice, somerii, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile.

B.        Criteriile de eligibilitate

Recrutarea grupului tinta GT se va realiza prin respectareaegalitatii de sanse, non- discriminarii, promovarii egalitatii intre femei si barbati si obiectivitatea si echidistanta criterilor de selectie, de către Responsabilii Grup Tinta din partea beneficiarului si a Partenerului 1Asociatia S.T.E.P. Romania (Sport, Turism, Ecologie pentru Romania).

Pentru a fi inscrise in GT al proiectului, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect vor indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii :

1)        au domiciliul/ locuiesc într-una din cele 4 regiuni de dezvoltatre vizate prin proiect, respectiv: Sud Muntenia (judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași), Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Nord Est (judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea);

2)        sunt persoane adulte, cu varsta peste 18 ani

3)        au absolvit minim 12 clase

4)        sunt persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala

5) Nu fac parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;

6) Nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;

7) Isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al proiectului;

8) Nu face parte din echipa de proiect, nu este asociat sau angajat din cadrul beneficiarului sau partenerului proiectului;

9) Nu este angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia.

10) Nu este administrator/actionar majoritar in cadrul unei alte intreprinderi in momentul inscrierii in Grupul Tinta al proiectului;

Dovada faptului ca persoanele din GT locuiesc in regiunile de dezvoltare- judetele vizate prin proiect (conditia numarul 1 de eligibiliate) se va face pe baza actului de identitate (copie CI, cu viza de flotant, daca este cazul-pentru reşedintă).  Dovada vârstei se va face prin aceeaşi copie CI.

Dovada faptului ca au absolvit un nivel de invatamant se face cu adeverinta eliberata de o Unitate de invatamant preuniversitar sau superior sau cu certificatul (diploma) de absolvire/ de Bacalaureat (după caz).

Dovada respectarii criteriilor 5, 6, 7, 8, 9 se face prin declaratie pe propria raspundere.

Dovada respectarii criteriului 10 se face prin extras de la Registrul Comertului.

Selectia si inscrierea persoanelor in grupul tinta va ramane deschisa pana in mai 2020,astfel incat in cazul in care persoane din GT inscrise in proiect nu mai pot sa participe la proiect din cauza aparitiei unei situatii care afecteaza una din conditiile de eligibilitate sa poata fi inlocuite cu alte persoane dupa cum urmeaza:

a)  de catre persone care au indeplinit conditiile de eligibilitate la prima selectie dar care nu au fost selectate in grupul tinta datorita faptului ca nu s-au inscris in primii 140 in proiect pâna la completarea GT de 140 de persoane

b) iar dupa ce toate persoanele din categoria descrisa la punctul a) au fost incluse in program, cu persoane noi care vor sa se inscrie in proiect si care indeplinesc conditiile de eligibilitate urmandu-se toti pasii procesului de inscriere si selectie .

C. Dosarul de candidatura

Persoanele care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala vor transmite un dosar de candidatura care va cuprinde:

 1. Formular de înregistrare individuala in grupul tinta - Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 2. Cererea de inscriere in proiect
 3. Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 4. Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 6. Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 7. Scrisoare de intenţie
 8. Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii
 9. Copie CI
 10. Copie certificat de nastere
 11. Copie certificat de casatorie/ divort (daca este cazul)
 12. Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita
 13. Extras de la Registrul comertului prin care dovedeste ca nu este administrator/ actionar majoritar intr-o alta intreprindere in momentul inscrierii

D. Selectia dosarelor de candidatura pentru Grupul tinta al proiectului

Pentru verificarea dosarelor de candidatura a GT se va constitui o comisie de selectie din Expertii GT si Coordonator P1.

Aceasta selectie se va realiza lunar, incepand cu 1 noiembrie 2019, in vederea demararii cursurilor de antreprenor in economia sociala si TIC.

Comisia de selectie va intocmi, lunar, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor propusi ca rezerve si lista candidatilor respinsi,dupa finalizarea verificarii inregistrarii documentelor candidatilor in format fizic.

Aceste liste vor fi cuprinse intr-un Proces verbal de selectie. Lista candidatilor admisi pentru grupul tinta al proiectului va fi inregistrata oficial de catre fiecare partener. Membrii comisiei de selectie vor afisa online procesele verbale de selectie, pentru o buna informare si transparenta. Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare pentru depunerea de eventuale contestatii. Dupa solutionarea acestora se vor publica listele finale.

Criteriile de selectie sunt urmatoarele:

 1. Respectarea condițiilor de eligibilitate, descrise la punctul B .
 2. Depunerea unui dosar complet si corect completat (toate tipurile de  documente specificate la punctul C . - Dosarul de candidatura” );
 3. Ordinea de inscriere
 4. Apartenenta la o categorie vulnerabila.

In cazul in care persoana care depune dosarul de candidatura apartine unei categorii vulnerabile (femei, persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile), aceasta va avea prioritate asupra celorlalte, chiar daca depunerea dosarului de candidatura a fost ulterioara.

 Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „primul venit, primul servit”.

Expertii GT vor verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de inscriere si a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate anterior.

Expertii GT vor deschide un Centralizator al grilei de evaluare, in ordine cronologica, purtand un numar si data inscrierii, care va evidentia respectarea conditiilor de eligibilitate si existenta tuturor documentelor care compun dosarul de candidatura. Dupa verificarea fiecarui dosar, Responsabilii GT vor inscrie pe dosar si in Centralizatorul grilei de evaluare, mențiunea Admis/ Respins/ Rezerva .

Persoanele admise sunt cele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, au dosar complet si s-au inscris intre primii 140 (dintre cei eligibili si cu dosar complet).

Persoanele respinse sunt cele care nu indeplinesc unul sau mai multe din criteriile de eligibilitate sau nu au dosar complet.

Persoanele rezervă sunt cele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, au dosar complet dar nu au fost printre primii 140 de inscrisi.

Aceste persoane vor fi inscrise ulterior in proiect in urmatoarele conditii :

a)        o persoana care a fost admisa initial a fost scoasa din proiect datorita aparitiei unei situatii care duce la neindeplinirea unui criteriului de eligibilitate

b)        persoana cu statut de rezerva isi pastreaza conditiile de eligibilitate in momentul aparitiei situatiei de la punctul a) .

E.        Dosarul de înscriere

Fiecare persoana selectata pentru inscriere in proiectul “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”POCU/449/4/16/126910, va trebui sa completeze un Dosar de inscriere in grupul tinta al proiectului care va conține: 

 • Formular de înregistrare individuala in grupul tinta - Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 • Cererea de inscriere in proiect
 • Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 • Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 • Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 • Scrisoare de intenţie
 • Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii
 • Copie CI
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de casatorie/ divort (daca este cazul)
 • Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita
 • Extras de la Registrul comertului prin care dovedeste ca nu este administrator/ actionar majoritar intr-o alta intreprindere in momentul inscrierii

Dosarele de înscriere vor fi completate sub supravegherea Expertilor GT,

E.        Afișarea rezultatelor finale in urma procesului de selectie

Rezultatele finale ale procesului de selectie a grupului tinta sunt consemnate într-un Proces-verbal de selectie, insotit de lista participantilor admisi, de lista rezervelor si de lista celor respinsi. Lista persoanelor selectate va fi comunicata persoanelor care au depus cerere de inscriere direct, ca si prin afisarea listelor cu persoanele admise, rezerve si respinse la avizierul Primariei.

Orice modificare ulterioara a componentei grupului tinta GT va fi comunicata echipei de management a proiectului si expertilor implicati in implementarea activitatilor, precum si partenerilor proiectului.

In situatia in care toate persoanele cu statut de rezerva au fost inscrise in proiect conform conditiilor de mai sus si exista in continuare persoane care sunt scoase din proiect, acestea din urma vor fi inlocuite cu alte persoane noi, care au parcurs si ele procesul de inscriere si selectie descris mai sus.

Pe baza principiilor acestei metodologii vor fi selectati cei 140 de participanti la cursurile de formare antreprenor in economia soc si TIC ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul proiectului.

IV. RAPORTARE SI ARHIVARE .

Documentele în formă finală ale dosarului complet de inscriere în GT, pregătite pentru arhivare, se vor supune următoarelor reguli:

    a)  Vor purta numele și semnatura Expertului GT care a contribuit la realizarea, completarea si verificarea documentului. Expertul GT va certifica conformitatea cu originalul pentru copiile documentelor incluse in dosar. In baza acestor semnaturi se vor include documentele la decontare în Rapoartele de activitate ale Expertilor GT.

    b) Dupa certificarea documentelor, asa cum s-a prezentat la punctul a)., dosarul fiecărui participant se va scana in format PDF, cate o arhiva (dosar electronic), continand toate documentele prevazute la sectiunea 3.E , din prezenta metodologie. Arhiva(dosarul electronjc) va fi denumită sub forma: ”nume prenume_CNP ” – exemplu: ”Ionescu Gheorghe_1790513070047 ”.

     c) PDF - urile rezultate in urma procesului de scanare, vor fi arhivate si transmise Coordonatorului de activitate Partener 1 si Managerului de proiect care le vor distribui apoi expertilor, precum si partenerului pentru derularea corespunzatoare a activitatilor de care raspund.

V.PREVEDERI FINALE

Dosarele cu persoanele inscrise in Grupul Tinta vor fi pastrate in bibliorafturi la sediul Beneficiarului. Toate documentele aferente procedurii de selectare si monitorizare a grupului tinta fac parte din documentatia proiectului si vor fi gestionate si arhivate de membrii echipei de implementare a proiectului, conform instructiunilor în vigoare.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul procedurii de inscriere si selectie a grupului tinta:

Nr. Crt

Nume, prenume

Functia

Semnatura

1

 

Expert GT Beneficiar

 

2

 

Expert GT Partener

 

3

 

Coordonator activitate P1

 

ANEXE

 1. Formular de înregistrare individuala in grupul tinta - Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 2. Cererea de inscriere in proiect
 3. Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 4. Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 6. Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 7. Scrisoare de intenţie
 8. Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii
Sos. Bucuresti - Magurele, nr. 70F, Sector 5, Bucuresti, Romania Telefon: +40 21 420 54 933
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe